Sunday, January 3, 2016

美国之音专访:加拿大区华裔世界小姐为弱势群体发声

——————————————————————————
1305121921312100【九评之五】评江泽民与中共相互利用迫害法轮功

[VIDEO] 连环画音像片:评江泽民与中共相互利用迫害法轮功